Regulamin1. O OGŁOSZENIA PROSTOZOPOLSKIEGO

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet („Użytkownicy”) z serwisu internetowego Ogłoszenia prostozopolskiego, będącego ogólnopolską platformą handlową dla sprzedających i kupujących („Platforma”).
 2. Celem Platformy jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji sprzedaży, poprzez umożliwienie im zamieszczania ogłoszeń sprzedaży na Platformie („Ogłoszenia”), komunikowania się między sobą oraz dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców.
 3. Właścicielem Platformy jest Prostozopolskiego.pl zwane dalej PZO

2. BRAK OPŁAT I PROWIZJI

 1. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
 2. Platforma nie pobiera opłat za zamieszczanie Ogłoszeń.
 3. Platforma nie pobiera prowizji od transakcji przeprowadzanych między Użytkownikami.

3. KORZYSTANIE Z PLATFORMY

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z Platformy oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. PZO nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.
 3. Użytkownicy, którzy zamieszczają Ogłoszenia lub są zainteresowani zakupem rzeczy będących przedmiotem Ogłoszeń, mają obowiązek podania swoich prawdziwych danych osobowych.
 4. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do:
  • Korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
  • Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Platformie niezamówionej informacji handlowej (spam).
  • Niedostarczania i niezamieszczania na Platformie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub przez postanowienia Regulaminu.
  • Korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.
  • Korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie ww. materiałów i treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez PZO
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Platformy.
 6. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić PZO o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Platformy. PZO może uniemożliwić Użytkownikowi pełne lub częściowe korzystanie z Platformy, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub PZO poweźmie uzasadnione podejrzenie dotyczące niewłaściwych działań podejmowanych przez Użytkownika.
 7. Przywrócenie pełnej funkcjonalności jest możliwe po ustaniu przyczyny.
 8. Jeśli przywrócenie pełnej funkcjonalności konta nie będzie możliwe, a Użytkownik posiada na koncie przedpłacone środki możliwy jest ich zwrot na konto bankowe Użytkownika. W tym celu Użytkownik powinien zgłosić dyspozycję zwrotu środków na adres mailowy podany w stopce podając adres email zablokowanego konta, imię i nazwisko, numer konta bankowego i dane adresowe.

PZO dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Platformy, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Platformy ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od PZO.
Zakończenie korzystania z Platformy przez Użytkownika może nastąpić w następujących przypadkach: Kopiowanie, przedruk lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów i danych dostępnych w serwisie Ogłoszenia prostozopolskiego wymaga każdorazowo pisemnej zgody PZO.
Ponadto działania o których mowa w par. 3 pkt. 12 nie mogą naruszać postanowień Regulaminu serwisu Ogłoszenia prostozopolskiego, obowiązujących przepisów prawa oraz nie mogą naruszać interesów PZO i oraz Ogłoszeniodawców.
W szczególności zabronione jest pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania w innych serwisach internetowych, jak i poza Internetem oraz w każdy inny sposób naruszający słuszny interes PZO.
Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne elementy strony WWW Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących PZO.

4. REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Rejestracja w serwisie wymaga posiadania aktywnego adresu email.
 2. Rejestracja oraz używanie konta są bezpłatne.
 3. Zabronione jest rejestrowanie kont na dane osób postronnych oraz dane fikcyjne.
 4. Rejestracja w serwisie możliwa jest poprzez:
  • Formularz rejestracyjny
  • Automatycznie:
   • Podczas dodawania oferty.
   • Po zadaniu pytania sprzedającemu za pomocą formularza kontaktowego (rejestracja ograniczona).
 5. Niezależnie od sposobu rejestracji konto w serwisie jest aktywne dopiero po potwierdzeniu dostępu do konta email poprzez kliknięcie w wysłany na nie link aktywacyjny.
 6. Dostęp do wszystkich funkcji serwisu, w tym logowania za pomocą hasła, wymaga pełnej aktywacji konta, która jest możliwa:
  • Podczas dodawania oferty.
  • Podczas rejestracji z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego.
  • Przy ustalaniu indywidualnego hasła do serwisu.
 7. W pozostałych wypadkach PZO przechowuje jedynie adres email i nazwę użytkownika, i wykorzystuje go wyłącznie do wysyłki informacji o wzajemnej komunikacji między użytkownikami oraz komunikatów systemowych.

5. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

 1. Zamieszczanie Ogłoszeń przez Użytkownika na Platformie odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Prezentowane na stronach Platformy Ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Dodanie Ogłoszenia nie wymaga rejestracji ani logowania się.
 4. Dodanie ogłoszenia realizowane jest przez wypełnienie przez użytkownika formularza dodawania ogłoszenia. Zautomatyzowane dodawanie ogłoszeń jest możliwe wyłącznie za pomocą autoryzowanych programów.
 5. Rejestracja następuje automatycznie po dodaniu Ogłoszenia. Użytkownik otrzymuje e-mailem login i hasło do konta, które umożliwia mu zarządzanie swoim Ogłoszeniem, jego usunięcie lub dokonywanie w nim zmian.
 6. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko i wyłącznie jednego Ogłoszenia dotyczącego pojedynczego przedmiotu, zestawu przedmiotów, usługi, oferty pracy. Ta sama rzecz, usługa lub oferta pracy nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ogłoszeń w tych samych lub w różnych miastach lub w tych samych lub różnych kategoriach.
 7. Zamieszczanie duplikatów ogłoszeń (nawet usuniętych) mające na celu ominięcie okresów pomiędzy kolejnymi odświeżeniami stanowi naruszenie p. III 6 a i jest podstawą do usunięcia ogłoszeń użytkownika oraz blokady konta.
 8. Zamieszczanie ogłoszeń o oferowanych usługach możliwe jest jedynie we właściwej podkategorii kategorii "Usługi". Zamieszczanie ogłoszeń o pracy dopuszczalne jest jedynie we właściwej podkategorii kategorii "Praca".
 9. Użytkownik zobowiązuje się, że prawidłowo oznaczy swoje Ogłoszenie, jako Ogłoszenie osoby fizycznej nie prowadzającej działalności gospodarczej lub jako Ogłoszenie przedsiębiorcy (tj. osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, mogącej we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą).
 10. Użytkownik zobowiązuje się do rzetelnego opisu przedmiotu. Opis powinien zgadzać się ze stanem faktycznym. W szczególności nie powinien wprowadzać w błąd co do stanu przedmiotu, pochodzenia, oryginalności, marki.
 11. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu niepodzielnie i bez ograniczeń prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do treści Ogłoszeń zamieszczanych na Platformie, jak również, że treści te nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność. W szczególności dotyczy to używania w tytułach i opisach przedmiotu chronionych znaków towarowych, do których używania Użytkownik nie ma zgody właściciela lub nie zachodzą okoliczności pozwalające na posługiwanie się znakiem towarowym przewidziane w Ustawie "Prawo własności przemysłowej" (Dz.U.2003.119.1117 z późniejszymi zmianami).
 12. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie:
  • Ogłoszeń, które zawierałyby treści sprzeczne z prawem lub treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przezPZO byłoby nielegalne.
  • Ogłoszeń, które są przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do przesyłania lub zamieszczania takich Ogłoszeń.
  • Ogłoszeń fikcyjnych (nieprawdziwych).
  • Ogłoszeń bez podanej ceny. Nie dotyczy usług i pracy.
  • Ogłoszeń oznaczonych danymi osobowymi innej osoby fizycznej lub firmy.
  • Ogłoszeń wymiany.
  • Ogłoszeń bezpłatnego wydania rzeczy (darowizny).
  • Ogłoszeń o charakterze towarzyskim.
  • Reklam, promocji, w szczególności reklam jakichkolwiek innych serwisów internetowych lub jakichkolwiek linków odsyłających do innych stron internetowych, zwłaszcza innych serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych.
  • Zdjęć oferowanego przedmiotu opatrzonych:
   • Znakiem graficznym (logotypem) innych serwisów internetowych, a zwłaszcza portali ogłoszeniowych.
   • Numerem telefonu, adresem, adresem poczty elektronicznej i adresem WWW.
   • Elementami graficznymi nie stanowiącymi przedmiotu Ogłoszenia (ramki, napisy, wyróżniki).
  • Obrazów nieprzedstawiających przedmiotu Ogłoszenia. Zwłaszcza treści reklamowych, logotypów firm i serwisów internetowych.
 13. PZO zastrzega sobie prawo do usunięcia plików graficznych (zdjęć) naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.
 14. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia z serwisu po jego dezaktualizacji lub dokonanej transakcji sprzedaży.
 15. PZO zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszeń dla których nie stwierdzono aktywności ogłoszeniodawcy przez 90 dni kalendarzowych.
 16. Zamieszczenie Ogłoszenia sprzedaży psa lub kota dopuszczalne jest jedynie przez przedstawciela hodowli zarejestrowanej w organizacji społecznej, która w swych statutowych celach ma hodowlę rasowych psów lub kotów. Ponadto do sprzedaży dopuszczone są jedynie zwierzęta posiadajace rodowód. W celu potwierdzenia posiadanych praw w zakresie obrotu w treści Ogłoszenia musi znaleźć się nazwa oraz adres stowarzyszenia/organizacji, a także nazwa miotu z którego pochodzi zwierzę.PZOl zastrzega sobie prawo usunięcia Ogłoszenia sprzedaży nie spełniającej w/w wymogów. Na wniosek PZO hodowca zobowiązuje się przedstawić dokumenty poświadczające odpowiednie uprawnienia w przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Ogłoszenie zostanie uznane za niezgodne z prawem i usunięta z serwisu.
 17. PZO może bez zgody Użytkownika i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika usunąć Ogłoszenia i inne treści umieszczane przez Użytkownika na Platformie.
 18. PZO nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ogłoszeń, jak również wszelkich innych materiałów oraz informacji zamieszczonych na Platformie przez Użytkowników, w szczególności za ich wiarygodność, prawdziwość, wartość dla innych Użytkowników itd.
 19. PZO nie ponosi również odpowiedzialności za hiperłącza do zasobów ujętych w treści Ogłoszenia.
 20. PZO zastrzega sobie prawo do wykorzystywania aktywnych Ogłoszeń i ich treści dla celów marketingowych i promocyjnych związanych z funkcjonowaniem Platformy.
 21. PZO zastrzega sobie prawo do utrzymywania w bazie danych Ogłoszeń, których okres emisji się zakończył, w celu ich archiwizacji.
 22. Użytkownik może oznaczyć Ogłoszenie jako wciąż aktualne (Odświeżenie Ogłoszenia). Data ostatniego odświeżenia traktowana jest przy wyświetlaniu Ogłoszenia oraz przy sortowaniu wg daty dodania jak data dodania Ogłoszenia. Powoduje to przesunięcie Ogłoszenia na początek listy

6. CHARAKTER RZECZY WYSTAWIANYCH NA SPRZEDAŻ

 1. Rzeczy wystawiane na sprzedaż mogą być używane lub nowe.
 2. Prawo do zamieszczania Ogłoszeń mają zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania).
 3. Zabrania się wystawiania na sprzedaż:
  • Żywności.
  • Napojów alkoholowych.
  • Papierosów i wyrobów tytoniowych.
  • Dopalaczy, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych.
  • Produktów leczniczych, wyrobów farmakologicznych, suplementów diety.
  • Przedmiotów będących nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.
  • Przedmiotów lub zdjęć zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.
  • Towarów i materiałów zawierających treści pornograficzne i obsceniczne lub sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.
  • Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu.
  • Materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, broni, amunicji, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotaczy gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa.
  • Towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi, zwierząt, środowiska lub dla jakichkolwiek środków transportu lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić środowisko.
  • Odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, których utylizacja podlega odrębnym przepisom prawa. W szczególności przepracowanych olejów, drewna i wyrobów drewnianych klejonych, i lakierowanych oferowanych jako opał.
  • Towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju lub innego przestępstwa lub których import, eksport lub przechowywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa.
  • Towarów, których treści naruszają dobra osobiste osób trzecich oraz towarów naruszających prawa własności intelektualnej, w szczególności podróbek towarów markowych oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich.
  • Towarów podrobionych tzn. towarów oznaczonych w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów.
  • Zwłok i szczątków ludzkich lub zwierzęcych lub organów ludzkich lub zwierzęcych.
  • Żywych lub martwych okazów zwierząt i roślin należących do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. W tym również ich części lub produktów pochodnych.
  • Urządzeń połowowych i rybackich, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa.
  • Bankowych kart przedpłaconych.
  • Urządzeń należących do operatorów telefonii komórkowej, telewizji cyfrowej, dostawców internetu. W tym w szczególności kart NC+, Cyfrowy Polsat.
  • Udziałów w spółkach, obligacji, akcji i innych papierów wartościowych, wierzytelności, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polis i produktów ubezpieczeniowych oraz wszelkich instrumentów finansowych oferowanych jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej.
  • Usług i przedmiotów związanych z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych.
  • Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usług związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN.
  • Kluczy seryjnych bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
  • Oprogramowania i przedmiotów przystosowanych do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje. W tym wytrychów, kluczy uniwersalnych, przyrządów do usuwania zabezpieczeń sklepowych.
  • Oprogramowania i urządzeń, których licencja wyklucza możliwość odsprzedaży.
  • Oprogramowania zawierającego wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy.
  • Oprogramowania i urządzeń, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera, bądź innego urządzenia bez jego wiedzy.
  • Oprogramowania i urządzeń służących do usuwania zabezpieczeń, przełamywania blokad i haseł z komputerów, urządzeń, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacji, instrukcji i usług związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad.
  • Oprogramowania umożliwiającego masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody.
  • Kont w bezpłatnych serwisach internetowych.
  • Kont, postaci, przedmiotów, i innych walorów w systemach gier online, również sprzedaż "czasu poświęconego" na tworzenie konta/postaci etc..
  • Kont w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usług związanych z takimi programami.
  • Danych osobowych.
  • Usług e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej.
  • Usług związanych z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS.
  • Zarejestrowanych karty SIM.
  • Motoryzacyjnych programów serwisowych oraz kluczy do nich.
  • Dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów oferowanych bez pojazdów, do których je wydano.
  • Oprogramowania, przedmiotów, instrukcji i usług związanych z przełamywaniem i obchodzeniem zabezpieczeń pojazdów. W tym otwieraniem i uruchamianiem pojazdów.
  • Ogłoszeń o pracę:
   • Wymagających od aplikującego opłaty w tym wpłaty zaliczki, opłaty manipulacyjnej etc.
   • Stanowiących udział w programach partnerskich (zarabianie przez klikanie w linki, oglądanie reklam etc.) i piramidach finansowych.

7. ZAWIERANIE TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa transakcji, PZO rekomenduje osobiste zawieranie transakcji między Użytkownikami, zakładające bezpośredni kontakt sprzedającego z kupującym.
 2. PZO rekomenduje bezpośredni odbiór rzeczy przez kupujących i dokonywanie płatności dopiero po uprzednim sprawdzeniu rzeczy, które mają być przedmiotem transakcji.
 3. PZO nie rekomenduje zawierania transakcji na odległość, a szczególnie dokonywania płatności za jakiekolwiek przedmioty bez możliwości ich wcześniejszego sprawdzenia.
 4. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 5. PZO w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach między Użytkownikami, ani w jakichkolwiek czynnościach dokonywanych pomiędzy nimi, takich jak np. ustalanie warunków transakcji, płatności, odbiór rzeczy itp., jak również nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 6. PZOmoże tylko pośredniczyć w korespondencji elektronicznej między Użytkownikami, o ile skorzystają oni ze specjalnego formularza do wysyłania e-maili umieszczonego na Platformie. Adres e-mail podawany przez Użytkowników zamieszczających Ogłoszenie jest niewidoczny dla Użytkowników Platformy.
 7. W korespondencji dokonywanej za pomocą w/w formularza użytkownicy zalogowani posiadają możliwość dodania załączników w postaci plików.
  • Do jednej wiadomości można dołączyć do 10 plików o wielkości do 5,5MB każdy.
  • Załącznik może dodać każda strona korespondencji.
  • Pliki dostępne są jedynie dla stron rozmowy.
  • Można załączyć pliki następujących typów: jpg, jpeg, png, bmp, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, txt, xls, docx, xlsx, odt, ods. Przy czym archiwa zip oraz rar zabezpieczone hasłem nie będą akceptowane.
  • Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać plików zawierających treści:
   • Obraźliwych.
   • Zawierających treści niezgodne z prawem.
   • Zawierających wirusy lub makra.
   • Co do których nie ma praw autorskich i zgody na rozpowszechnianie.
  • PZO nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych plików.
 8. PZO nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników korzystających z Platformy, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartych przez Użytkowników transakcji lub wywiązanie się Użytkowników ze swoich zobowiązań.
 9. PZO nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zachowań i działań Użytkowników oraz osób trzecich stanowiących naruszenie przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu, w tym odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Platformy przez Użytkowników, wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. PZO nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawarcia transakcji, umów sprzedaży przez Użytkowników wskutek zamieszczenia Ogłoszeń w ramach Platformy, w tym w szczególności za szkody powstałe wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania

8. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem Platformy należy przesłać na adres poczty elektronicznej.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. PZO rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, PZO zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień Użytkownikowi przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 4. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez PZO rozpatrywane.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. PZO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Informacja o planowanych zmianach w regulaminie będzie publikowana na stronach usługodawcy na 14 dni kalendarzowych przed ich planowanym wprowadzeniem.
 3. Informacja o nadchodzącej zmianie będzie zamieszczona na stronie aktualnego regulaminu oraz wysłana do wszystkich aktualnych Użytkowników droga mailową.
 4. W razie braku zgody na nowe brzmienie regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia po dostarczeniu informacji o zmianach.
 5. Usługodawca zastrzega, że Platforma, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Platformy treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

Polityka cookies

 1. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu: Prostozopolskiego.pl oraz Zaufani Partnerzy czyli podmioty współpracujące z PZO, w tym reklamodawcy, sieciowe agencje reklamowe, partnerzy świadczący usługi analityczne, twórcy aplikacji. Miedzy innymi Google Analytics i Double Click.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  • Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości (w tym treści reklamowych) bez identyfikacji użytkownika. Informacje w ten sposób zebrane w tym w szczególności raporty zainteresowań i raporty demograficzne Google Analytics nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników serwisu.
  • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika; w szczególności pliki te pozwalają na funkcjonowanie mechanizmów schowka oraz listy ostatnio oglądanych elementów, które umożliwiają usunięcie tych informacji w dowolnym momencie.
  • Emitowania reklam serwisu Ogłoszenia prostozopolskiego w innych serwisach internetowych w sieci Google Adsense za pomocą mechanizmu remarketingu.
  • Marketingowym, w tym zautomatyzowanej analizy aktywności Użytkownika na stronach internetowych w celu ustalenia potencjalnych zainteresowań i preferencji dla dostosowania reklamy i oferty. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych, ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.
  • Analizy oglądalności stron internetowych w Polsce i oceny skuteczności działań reklamowych. Ciasteczka nadane są przez spółkę Gemius SA będącą administratorem danych zawartych w cookies. Gemius SA może na podstawie informacji zawartych w pliku cookie zaprosić użytkownika tej strony do udziału w badaniach oglądalności stron internetowych poprzez wyświetlenie kwestionariusza zbierającego za zgodą użytkownika m.in. dane społeczno-demograficzne użytkowników Internetu. Gemius SA może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli zachowane zostaną powyżej wskazane cele. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z tego rodzaju plików wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.
  • Pozostałe informacje o polityce prywatności Gemius SA można odnaleźć na stronie http://www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html.
 5. Rodzaje plików cookies:
  • Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
   • Sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   • Stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
   • Niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane w procesie logowania.
   • Pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania.
   • Wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji.
   • Funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.
   • Reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   • Statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
  • Zarządzanie cookies
   • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
   • Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/, w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej lub na stronach internetowych producentów oprogramowania:
  • Chrome.
  • Firefox.
  • Internet Explorer 8.
  • Internet Explorer 9.
  • Internet Explorer 10.
  • Opera.
  • Safari.
 7. Platforma używa również technologii Local Storage, zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. Local Storage to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. PZO nie używa tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie m.in. w celu zapamiętania ustawień
 8. Użytkownik może zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą "Ustawień reklam" dostępnych pod adresem: https://www.google.com/settings/ads po zalogowaniu do konta Google.

ogloszenia.prostozopolskiego.pl to darmowe ogłoszenia z województwa Opolskiego w kategoriach: Dom i Ogród, Elektronika, Moda, Zwierzęta, Dla Dzieci, Sport i Hobby, Muzyka i Edukacja, Usługi i Firmy. Znajdziesz tu ogłoszenia lokalne. Czeka tu na Ciebie praca biurowa, mieszkania, pokoje, samochody. Jeśli chcesz coś sprzedać - w prosty sposób dodasz bezpłatne ogłoszenia. Chcesz coś kupić - tutaj znajdziesz ciekawe okazje, taniej niż w sklepie.
Kategorie główne: Motoryzacja, Nieruchomości, Praca, Dom i Ogród, Elektronika, Moda, Rolnictwo, Zwierzęta, Dla Dzieci, Sport i Hobby, Muzyka i Edukacja, Usługi i Firmy, Ślub i Wesele, Oddam za darmo, Zamienię
Regulamin: Regulamin serwisu, Serwis w celu prawidłowej pracy używa Cookies (ciasteczek), przechowywanych w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej o Cookies w regulaminie serwisu, OK.